جهت پرداخت نذورات خود می توانید به یکی از شماره حساب های زیر وجه خود را حواله نمایید

 

*****شماره حساب بانک ملی برای نذورات*****

۰۱۰۹۹۳۴۹۸۱۰۰۱    

شناسه شبا
IR89 0170 0000 0010 9934 9810 01